16 Oct

Modificare CAS

NOUTATI LEGISLATIVE

NOUTATI LEGISLATIVELegea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. La articolul 29618 alineatul (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,literele a1)-a3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a1) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

a2) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

a3) 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator.”

Art. II. Prevederile art. I se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. În aplicarea prevederilor art. I, Guvernul va asigura respectarea prevederilor referitoare la soldul structural anual al administraţiei publice prevăzute la art. 3 alin. (1)din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012, ratificat prin Legea nr. 83/2012, şi art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.466/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 2 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 19 septembrie 2014.

Nr. 123

                                                      CODUL FISCAL

TABEL COMPARATIV pentru TITLUL IX2 Contributii sociale obligatorii urmare a modificarilor aduse de Legea nr. 123/2014*

Forma Codului fiscal fara modificarile aduse de Legea nr. 123/2014 Forma Codului fiscal cu modificarile aduse de Legea nr. 123/2014
Art. 29618 Calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale alin. (3) Cotele de contributii   sociale obligatorii sunt urmatoarele: a) pentru contributia de asigurari sociale: a1) 31,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru   contributia individual^ si   20,8% pentru contributia datorata de angajator; a2) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru   contributia individual^ si   25,8% pentru contributia datorata de angajator; a3) 41,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca, din care 10,5% pentru contributia individual^     si   30,8%   pentru     contributia   datorata   de angajator; La art. 29618 literele aA1) – aA3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins „a1) 26,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individual^ si   15,8% pentru contributia datorata de angajator; a2) 31,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individual^ si 20,8% pentru contributia datorata de angajator; a3) 36,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca, din care 10,5% pentru contributia individual^ si   25,8% pentru     contributia datorata de angajator.” Art. I
S-a redus cu 5% contributia datorata de angajator pentru asigurarile sociale.
Prevederile art. I intra Tn vigoare Tncepand cu veniturile aferente lunii octombrie 2014 Art. II

*Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal s-a publicatm Monitorul Oficial nr. 687 din 19 septembrie 2014 Material informativ elaborat la data de 22.09.2014